HYRESVILLKOR HUSBIL
1. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt bruk inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmanens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fodras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet samt uppfyller de villkor som uthyraren förskriver. Namn och personnummer på hyrestagaren samt adress och telefonnummer skall uppges vid bokningstillfället. Rökning är förbjuden i fordonet. Husdjur kan få medtagas efter överenskommelse med uthyraren, om så är fallet kommer en extra städavgift tillkomma. Önskar hyresmannen använda fordonet utan för Sverige kan det ske efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan part. Fordonet får ej användas till att dra, skjuta eller flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar. I hyran ingår 30 fria mil/dygn eller 210 fria mil/vecka.

2. Husbilshyra, betalning, deposition och övriga kostnader

Depositionen, 5000 SEK, betalas senast två dygn efter bokningsdatum. Resterande belopp, husbilshyra plus ev tillval betalas senast 30 dagar innan hyresstart. Uthyraren återbetalar deposition 7 dagar efter återlämnandet när sluträkning reglerats. Kostnader som uppkommit utöver det pris som hyrestagaren betalat i förskott avräknas mot depositionen. Betalas inte depositionen inom två dygn blir fordonet åter tillgängligt för bokning. Betalas inte hyresavgiften i tid blir fordonet åter tillgängligt för bokning . Inbetald deposition återbetalas ej om hyrestagare väljer att inte fullfölja betalplan/ bokning.

3. Avbokning

Vid återbud/ avbokning förverkas depositionen á 5000 SEK. Depositionen tillfaller då uthyraren. Sker avbokning 30 dagar eller mindre före hyresdagen, debiteras hela hyresbeloppet. Med ett avbokningsskydd á 500 SEK återbetalas depositionen. Med avbokningsskydd finns möjlighet att boka om till nytt datum under pågående bokningssäsong. Vid sjukdom återbetalas hela hyresbeloppet om avbokningsskydd köpts och giltigt läkarintyg kan uppvisas. Avbokningsskyddet återbetalas inte.

4. Tider, utlämning samt återlämning

Utlämning måndagar mellan kl 14.00 och 16.00. Återlämning måndagar mellan kl 08:00 och 10.00. Fordonet utlämnas till hyresmannen och återlämnas av denne på avtalad tid och plats. Vi försenad återlämning debiteras 1000 kr/påbörjad timme. Om hyrestagaren och uthyraren kommit överens om att återlämnandet skall ske utanför uthyrningens öppettider tillkommer en avgift på 1000 kr. Om efterkontroll inte kan göras påtager sig hyresmannen fullt kostnadsansvar för uppkomna skador och anmärkningar. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid utlämningen samt enligt besiktningskontroll. Fordonet ska återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord både ut och invändigt. Vatten, avlopps och toa tank ska vara tömda. Fordonet ska alltid återlämnas med full drivmedelstank. Om fordonet återlämnas utan att dessa villkor är uppfyllda debiteras avgift enligt gällande prislista. Om hyresmannen vill att uthyraren ska utföra dessa sysslor ska detta meddelas vid bokning och debiteras enligt gällande prislista Uthyraren och hyresmannen ska gemensamt besikta fordonet vi återlämnandet. Hyresmannen erhåller ett besiktningsprotokoll som undertecknats av båda parter.

5. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka en 400 mil, skall detta särskilt överenskomma med uthyraren vid bokningstillfället då förpliktelser kan med föras för hyresmannen.

6. Resor utom landets gränser

Hyresmannen ansvarar och kontrollerar nationens gällande fordonslagar samt trafik/milözonsregler mm, samt ser till att gällande fordonshandlingar medföljer. Resor utomlands måste meddelas och godkännas av uthyraren. 

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Vid det fall skada/skador på eller i fordonet sker under hyresperioden och som är av sådan omfattning att det kan påverka uthyrarens fortsatt uthyrningsmöjligheter skall fordonet återlämnas omedelbart efter skadans uppkomst oaktat hyresperiodens längd eller kvarvarande hyresperiod. Hyresmannen äger ingen rätt till återbetalning för den tid som denne ej kan bruka bilen. Om återlämnandet ej sker avtalsenligt har uthyraren rätt till förutom ersättning för skadan som uppkommit dessutom rätt till skadestånd motsvarande den hyresintäkt som uthyraren riskerar förlora. Exempel på skador som kan anses begränsa hyresmannens uthyrningsmöjligheter; skador som påverkar fordonets körbarhet och säkerhet, skador på interiör och/eller funktion som hindrar nästkommande hyresman från att kunna bruka bilen faciliteter och funktioner till fullo. Om hyresmannen ej med säkerhet kan bedöma skadans omfattning skall alltid konsultation med uthyraren ske för att avgöra huruvida återlämnande bör ske omedelbart. Övriga skador av mindre betydande karaktär och där med ej omfattas av stycket ovan skall alltid rapporteras direkt efter skadetillfället till uthyraren så att denne har möjlighet att återställa bilen till nästkommande hyresperiod. Exempel på sådan ska kan vara trasig rullgardin, nerfläckade säten, trasiga beslag/handtag. Om rapport ej sker enligt ovan äger uthyraren rätt till förutom ersättning för skadan som uppkommit dessutom rätt till skadestånd motsvarande den del av den totala hyran som uthyraren riskerar att behöva kompensera nästkommande hyresman för i form av hyresnedsättning. Det åligger hyresmannen att vid stöld och/eller skada på fordonet som åsamkats av okänd person, trafikolycka eller om hyresmannen har drabbats av annan brottslighet som åsamkat fordonet skada, gör polisanmälan på den ort stölden/skadan skett och sända en kopia av anmälan till uthyraren. Hyresmannen ska även underätta uthyraren omedelbart vid dessa tillfällen. Uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtas därutöver. Vid försäkringsfall skall hyresmannen omedelbart göra skadeanmälan till uthyraren. Vid försumligheter att fullgöra ovanstående svarar hyresmanen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada och dess kostnader.

8. Hyresmannens ansvar vid överträdelse av trafik-och parkeringsbestämmelser samt andra avgifter som vägtullar, olika miljözoner, vägavgifter, färjeavgifter mm

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder under hyresperioden pga överträdelser i trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Avgifter för passager genom olika zoner, miljö, vägtullar, vägavgifter, färjetrafik debiteras hyresmannen. Om inte hyresmannen i rätt tid betalar ev böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar för utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att förutom bötes- och avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en avgift om 500 kr för varje överträdelse.

9. Hyresmanens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet samt kringutrustning

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förekommer under hyrestiden. Hyresmannen skall såväl i Sverige som vid en godkänd utlandsvistelse framföra och parkera fordonet med sunt förnuft för att undvika risker för skadegörelse, stöld eller annan åverkan. Uthyraren ansvarar för att hålla fordonet helförsäkrat. Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han ansvarar för. Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren oavsett skadans storlek. Alla eventuella skador som uppkommer invändigt under hyrestiden i fordonet under hyresmannens hyresperiod och som ej kan härledas till normalt slitage eller ej finns upptaget i besiktningskontrollen som befintlig skada, skall hyresmannen ersätta uthyraren i sin helhet. Försäkringen omfattar således inte invändiga skador. Om depositionen finns obrukad skall avräkning ske från denna i första hand. Hyresmannen ansvarar för att alla tillbehör som ingår under hyresperioden eller utrustning som förhyrts i en bokad tjänst återlämnas oskadat vid hyrestidens slut. Vid det fall utrustning saknas eller är skadat skall hyresmannen omedelbart ersätta uthyraren med motsvarande belopp som det kostar uthyraren att införskaffa den skadade eller förlorade utrustningen. Om depositionen finns obrukad ska avräkningen ska från denna i första hand.

10. Kreditupplysning

Vi har rätt att ta kreditupplysning på samtliga hyrestagare. Föreligger betalningsanmärkningar, utmätning eller restförda skatten/avgifter äger vi rätten att neka uthyrning.